ცნობების გაცემა

#

დასახელება

ფასი

1

ცნობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენის შესახებ

30,00

2

ცნობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენის შესახებ. ასლი

6,00

3

ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ

5,00

4

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა     (მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად შარდის ანალიზით - იმუნოქრომტესტით)

70,00

5

ცნობა ერთიანი აღრიცხვიანობის შესახებ (ფსიქიატრია, ნარკოლოგია)

20,00

6

ცნობა ერთიანი აღრიცხვიანობის შესახებ სსიპ-სთვის (ფსიქიატრია, ნარკოლოგია)

10,00

7

ერთჯერადი სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების დასკვნა ჯანმრთელობისა და აღრიცხვიანობის შესახებ (VI ნივთიერებაზე)

30,00

8

ერთჯერადი სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების დასკვნა ჯანმრთელობისა და აღრიცხვიანობის შესახებ (VI ნივთიერებაზე) ასლი

6,00

9

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა       

30,00

10

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #IV-100/ა (ასლი)

10,00

11

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #IV-100/ა (მართვის მოწმობა)

30,00

12

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #IV-100/ა (იარაღის ტარება)

30,00

13

ფორმა#100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ნარკოლოგია)

30,00

14

ფორმა#100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ფსიქიატრია)

30,00

15

ფორმა#100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ნარკოლოგია) ასლი

10,00

16

ფორმა#100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ფსიქიატრია)ასლი

10,00

17

ამბულატორიულ განყოფილებაში მოქალაქე პირების ამონაწერი ისტორიიდან ფორმა#100 (არაპროგრამული)

20,00

18

ცნობა ფსიქიატრიის ამბულატორიულ განყოფილებაში პაციენტის აღრიცხვიანობის შესახებ (არაპროგრამული)

15,00

19

ცნობა ფსიქიატრიის სტაციონარში მკურნალობის შესახებ

15,00

20

ცნობა მოქალაქე პირების აღრიცხვიანობის შესახებ

15,00

21

ფსიქიატრიულ ამბულატორიულ განყოფილებაში არა საქართველოს მოქალაქის ამონაწერი ისტორიიდან ფორმა#100

20,00

22

ცნობა მოქალაქე პირების ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ (მინდობილობის საფუძველზე)

15,00

23

ცნობა მოქალაქე პირების ფსიქიატრიული აღრიცხვიანობის შესახებ (მინდობილობის საფუძველზე)

15,00

24

პაციენტის ისტორიის ასლი არქივიდან

20,00

25

პაციენტის ისტორიის ასლი

15,00

სტატიები ბლოგიდან