ამბულატორია

ნარკოლოგიური ამბულატორიული სერვისების ფარგლებში, ცენტრი უზრუნველყოფს შემდეგი მომსახურების მიწოდებას:

  • გაიცემა ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ, რაც გულისხმობს გამოსაკვლევი პირი იმყოფება თუ არა ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე, ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემთა ბაზის მიხედვით, როგორც ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების მოხმარების ფაქტის, ასევე მათდამი დამოკიდებულების გამო;
  • ექიმი ნარკოლოგის კონსულტაცია, მათ შორის, ბინაზე გამოძახებით;
  • დინამიურ ნარკოლოგიური გამოკვლევა აღრიცხვიდან მოხსნის მიზნით, რომლის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე მყოფი პირები იხსნებიან ნარკოლოგიური აღრიცხვიდან;
  • ალკოჰოლური ნივთიერების მოხმარების შედეგად გამოწვეული აღკვეთის მდგომარეობის მკურნალობა. აღნიშნული მომსახურება ითვალისწინებს ალკოჰოლზე დამოკიდებული პირების მკურნალობას სტაციონარში მოთავსების გარეშე;
  • ოპიოიდური, სედაციური და სხვა ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარების შედეგად გამოწვეული აღკვეთის მდგომარეობის მკურნალობა;
  • ალკოჰოლური ნივთიერების და ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების მაბლოკირებელი თერაპია.