120 წლის იუბილარი – ავლიპ ზურაბაშვილი

ქარ­თუ­ლი ფსი­ქი­ატ­რი­ის ერთ-ერთი ფუ­ძემ­დებ­ლის, ლე­გენ­დად ქცე­უ­ლი ავლიპ ზურაბაშვილის 120 წლის იუბილე მისი საოცარი ფოტოარქივით და რაღა თქმა უნდა, მისი ფრთიანი და უკვდავი გამონათქვამების გახსენებით დავიწყეთ, მხიარული ის­ტო­რი­ე­ბი გა­მო­ჩე­ნი­ლი მეც­ნი­ე­რის მოღ­ვა­წე­ო­ბი­დან ამდენი წლის მერეც დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. შეიძლება ითქვას, ის უიშვიათესი მედიკოსია, რომლის სახელს საზოგადოება დღესაც ხშირად ახსენებს, თითქოს მთელი სფერო ერთ სახელში ჩაუტევიათ. ჩვენ გვაქვს  ფუფუნება, რომ მისი შვილის და შვილიშვილის გვერდით გვიწევს საქმიანობა და ამ საოცარი ადამიანის  ისტორიებს და უცნობ ამბებს ხშირად ვისმენთ.  AMBEBI.GE-ს ფსი­ქი­ატ­რის ცხოვ­რე­ბი­სა და მოღ­ვა­წე­ო­ბის შე­სა­ხებ ეს და კიდევ სხვა სა­ინ­ტე­რე­სო ფაქ­ტე­ბი შეუკ­რებია. ოფიციალური რეზიუმეთი დავიწყოთ და სხვა საინტერესო ამბებიც გავიხსენოთ.

  • ავ­ლიპ ზუ­რა­ბაშ­ვი­ლი 1902 წლის 15 თე­ბერ­ვალს სიღ­ნა­ღის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ბოდ­ბის­ხევ­ში და­ი­ბა­და.
  • და­ამ­თავ­რა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მე­დი­ცი­ნო ფა­კულ­ტე­ტი
  • იყო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფსი­ქი­ატ­რი­ის კა­თედ­რის ასის­ტენ­ტი და დო­ცენ­ტი
  • ლე­ნინ­გრად­ში პავ­ლო­ვის სა­ხე­ლო­ბის ფი­ზი­ო­ლო­გი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის და ბეხ­ტე­რე­ვის სა­ხე­ლო­ბის ფსი­ქო­ნევ­რო­ლო­გი­უ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რან­ტი და შემ­დეგ უფ­რო­სი მეც­ნი­ერ-მუ­შა­კი
  • სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ფი­ზი­ო­ლო­გი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის მორ­ფო­ლო­გი­უ­რი გან­ყო­ფი­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი
  • თბი­ლი­სის სა­მე­დი­ცი­ნო ინ­სტი­ტუ­ტის ფსი­ქი­ატ­რი­ის კა­თედ­რის გამ­გე
  • სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ე­რე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი მოღ­ვა­წე. იუ­ნეს­კოს­თან არ­სე­ბუ­ლი ტვი­ნის შემ­სწავ­ლე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის (იბრო) წევ­რი, არა­ერ­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სა­პა­ტიო წევ­რი
  • სა­ქარ­თვე­ლოს ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მ. ასა­თი­ა­ნის სა­ხე­ლო­ბის ფსი­ქი­ატ­რი­ის სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვი­თი ინ­სტი­ტუ­ტის დი­რექ­ტო­რი
  • გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი აქვს 400-ზე მეტი სა­მეც­ნი­ე­რო ნაშ­რო­მი, 20-ზე მეტი მო­ნოგ­რა­ფია, რო­მელ­თა ნა­წი­ლი თარ­გმნი­ლია რუ­სულ, ფრან­გულ, იტა­ლი­ურ, გერ­მა­ნულ და სხვა ენებ­ზე. მისი გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი ძი­რი­თა­დად ეხე­ბა კლი­ნი­კუ­რი ფსი­ქი­ატ­რი­ი­სა და ნე­ი­რო­მორ­ფო­ლო­გი­ის სა­კი­თხებს. სა­მეც­ნი­ე­რო მოღ­ვა­წე­ო­ბის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში იკ­ვლევ­და ადა­მი­ან­თა და ცხო­ველ­თა ცენ­ტრა­ლუ­რი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის სტრუქ­ტუ­რას. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ავ­ლიპ ზუ­რა­ბაშ­ვი­ლის გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი ბავ­შვთა და მო­ზარ­დთა ფსი­ქო­ლო­გი­ის შე­სა­ხებ. კლი­ნი­კურ-ფსი­ქო­პა­თო­ლო­გი­უ­რად შე­ის­წავ­ლა რე­აქ­ტი­უ­ლი ში­ზოფ­რე­ნი­ის მაგ­ვა­რი მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბი. ზუ­რა­ბაშ­ვი­ლის დე­ბუ­ლე­ბამ ში­ზოფ­რე­ნი­ის შე­სა­ხებ დიდი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა ჰპო­ვა უცხო­ე­თის არა­ერთ ქვე­ყა­ნა­ში.

თბი­ლი­სის ფსი­ქი­ატ­რი­უ­ლი კლი­ნი­კა 1925 წელს ჩა­მო­ყა­ლიბ­და. მისი დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი მეც­ნი­ე­რი მი­ხე­ილ ასა­თი­ა­ნი იყო, რომ­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ, კლი­ნი­კის ხელ­მძღვა­ნე­ლი გახ­და ავ­ლი­პ ზურაბაშვილი. თუ მი­ხე­ილ ასა­თი­ა­ნი იყო უდი­დე­სი მეც­ნი­ე­რი, რო­მელ­მაც, ფაქ­ტობ­რი­ვად, შექ­მნა და სა­თა­ვე და­უ­დო სა­ქარ­თვე­ლო­ში ფსი­ქი­ატ­რი­ას, ბა­ტონ­მა ავ­ლიპ­მა გა­აგ­რძე­ლა მისი მოღ­ვა­წე­ო­ბა და შექ­მნა ქარ­თუ­ლი ფსი­ქი­ატ­რი­ის სკო­ლა. მთელ საბ­ჭო­თა კავ­შირ­ში არ­სე­ბობ­და სამი ფსი­ქი­ატ­რი­უ­ლი სკო­ლა – ლე­ნინ­გრა­დის, მოს­კო­ვის და ქარ­თუ­ლი. ეს იყო უნი­კა­ლუ­რი შემ­თხვე­ვა.

მა­თე­მა­ტი­კო­სო­ბი­დან – ფსი­ქი­ატ­რო­ბამ­დე

რო­გორ აირ­ჩია ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის სუ­ლის მკურ­ნა­ლის რთუ­ლი გზა ავ­ლიპ ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა – ამის შე­სა­ხებ სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ას უყ­ვე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო ჟურ­ნალ “ავერსს” ავ­ლიპ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის შვი­ლი ზუ­რაბ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი:

“სას­წავ­ლებ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ავ­ლი­პი ზუ­რა­ბაშ­ვი­ლი თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მა­თე­მა­ტი­კის ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ი­რი­ცხა. მისი თა­ნა­კურ­სე­ლე­ბი იყ­ვნენ ცნო­ბი­ლი მა­თე­მა­ტი­კო­სე­ბი ან­დრია რაზ­მა­ძე და ნიკო მუს­ხე­ლიშ­ვი­ლი. ავ­ლი­პიმ მათ­თან ერ­თად ორი წელი ის­წავ­ლა, მერე კი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ექი­მო­ბა გა­და­წყვი­ტა. ნიკო მუს­ხე­ლიშ­ვი­ლი, რამ­დენ­ჯე­რაც შეხ­ვდე­ბო­და, მე­გობ­რუ­ლად საყ­ვე­დუ­რობ­და, რა­ტომ მიგ­ვა­ტო­ვე, შენი სა­ხით სა­ქარ­თვე­ლომ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი მა­თე­მა­ტი­კო­სი და­კარ­გაო. პრო­ფე­სი­ის შეც­ვლის მი­ზე­ზად ერთი ამ­ბა­ვი ქცე­უ­ლა, რო­მე­ლიც უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან სო­ფელ­ში ჩა­სულ ავ­ლი­პის გა­დახ­დე­ნია თავს: ქი­ზიყ­ში შე­მოდ­გო­მა­ზე ცო­ცხს ტეხ­დნენ. მა­მას უფიქ­რია, წა­ვალ, ოჯახს ცო­ცხის ტე­ხა­ში მი­ვეხ­მა­რე­ბიო. ბოდ­ბის­ხე­ვი­დან ალაზ­ნის ვე­ლის­კენ ცხე­ნით მი­მა­ვალს გზად ორი შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი კაცი გა­დაჰ­ყრია და ცხე­ნის წარ­თმე­ვა და­უ­პი­რე­ბი­ათ. მა­მას უთ­ქვამს: სტუ­დენ­ტი ვარ, ყვე­ლა­ფერს ვა­კე­თებ, რომ კარ­გად ვის­წავ­ლო და სამ­შობ­ლოს გა­მო­ვად­გე, თუ ცხენს წა­მარ­თმევთ, შინ ვე­ღარ წა­ვა­ლო. ყა­ჩა­ღებს შეს­ცო­დე­ბი­ათ და აღარ წა­ურ­თმე­ვი­ათ ცხე­ნი. ამ შემ­თხვე­ვის შემ­დეგ ავ­ლი­პის გა­და­უ­წყვე­ტია, ისე­თი პრო­ფე­სია შე­ე­ძი­ნა, რომ­ლი­თაც ხალ­ხს უფრო მე­ტად გა­მო­ად­გე­ბო­და. იგი სწო­რედ ამ შემ­თხვე­ვას იხ­სე­ნებ­და რო­გორც ბიძგს, რო­მელ­მაც მთე­ლი მისი ცხოვ­რე­ბა შეც­ვა­ლა. რაც შე­ე­ხე­ბა ფსი­ქი­ატ­რი­ის არ­ჩე­ვას, ამა­ში ბე­დის­წე­რის ხე­ლიც ურე­ვია. სა­მე­დი­ცი­ნო ინ­სტი­ტუ­ტის მე­ო­თხე კურ­სზე ავ­ლი­პიმ შემ­თხვე­ვით გა­ი­გო, რომ ფსი­ქი­ატ­რი­ულ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში სა­ნიტ­რის ად­გი­ლი იყო და სა­მუ­შა­ოდ მი­ვი­და. ბა­ტო­ნი ზუ­რა­ბი ამ­ბობს, რომ მა­მა­მის­მა ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი სა­ფე­ხუ­რი­დან და­ი­წყო და დიდი შრო­მი­თა და მონ­დო­მე­ბით მი­აღ­წია ყვე­ლა­ზე მა­ღალს, ცნო­ბი­ლი ფსი­ქი­ატ­რი გახ­და და საქ­ვეყ­ნოდ გა­ით­ქვა სა­ხე­ლი”, – იხ­სე­ნებს ზუ­რაბ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი.

სა­ხა­ლი­სო ის­ტო­რი­ე­ბი დიდი ფსი­ქი­ატ­რის ცხოვ­რე­ბი­დან

ავ­ლიპ ზუ­რა­ბიშ­ვილს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ფას­და­უ­დე­ბელ სა­მეც­ნი­ე­რო ღვაწლ­თან ერ­თად, მის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი იუ­მო­რი­თაც იც­ნობს.

პა­ცი­ენ­ტე­ბის ლე­რი­სა და მე­რის ის­ტო­რია ძალ­ზედ პო­პუ­ლა­რუ­ლი და ამა­ვე დროს ტრა­გი­კო­მი­კუ­რი ამ­ბა­ვია, რო­მე­ლიც ავ­ლიპ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის მო­გო­ნე­ბებ­მა შე­მო­ი­ნა­ხა.

“1978 წელს, მე მყავ­და პა­ცი­ენ­ტე­ბი ლერი და მერი (პი­რო­ბით სა­ხე­ლე­ბით) ერთ მშვე­ნი­ერ, მზი­ან დღეს ორი­ვე კლი­ნი­კის ეზო­ში და­სე­ირ­ნობ­და. როცა ისი­ნი სა­ცუ­რაო აუზს მი­უ­ახ­ლოვ­დნენ, მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ლერი ჩახ­ტა შიგ­ნით და ჩა­ი­ძი­რა. მერი მა­შინ­ვე თა­ვით გა­და­ეშ­ვა მის გა­და­სარ­ჩე­ნად. ის ჩა­ცურ­და აუ­ზის ფსკე­რის­კენ და მე­გო­ბა­რი ამო­იყ­ვა­ნა. რო­გორც კი შე­ვი­ტყვე მე­რის გმი­რუ­ლი საქ­ცი­ე­ლის შე­სა­ხებ, სა­ა­ვად­მყო­ფო­დან მისი და­უ­ყოვ­ნე­ბე­ლი გა­წე­რის ბრძა­ნე­ბა გა­ვე­ცი, რად­გა­ნაც ამ ფაქ­ტის შემ­დეგ გა­დავ­წყვი­ტე, რომ ის უკვე კარ­გად იყო. გა­წე­რი­სას მე­რის ვუ­თხა­რი: “ჩვენ. კარ­გი და ცუდი ამ­ბა­ვი გვაქვს თქვენ­თვის. კარ­გი იმა­ში მდგო­მა­რე­ობს, რომ სა­ა­ვად­მყო­ფო­დან გიშ­ვებთ, რად­გა­ნაც შე­ძე­ლი გა­დახ­ტო­მა და სხვა ადა­მი­ა­ნის გა­დარ­ჩე­ნა, დავ­რწმუნ­დით, რომ ნორ­მა­ლუ­რი ფსი­ქი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გაქვთ და მენ­ტა­ლუ­რად სტა­ბი­ლუ­რი ხართ. ცუდი კი­დევ ის არის, რომ ის პა­ცი­ენ­ტი თქვენ რომ გა­და­არ­ჩი­ნეთ, სა­ა­ბა­ზა­ნო­ში ჩა­მო­ე­კი­და და ამის მერე მოკ­ვდა”. მე­რიმ ამა­ზე მი­პა­სუ­ხა: “ექი­მო, ლერი თა­ვი­სით არ ჩა­მო­კი­დუ­ლა. მე ჩა­მოვ­კი­დე იქ გა­საშ­რო­ბად”

“მე ძა­ლი­ან მიყ­ვარს ჩემი მშობ­ლე­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით, დედა და მამა”, – ეს ცნო­ბი­ლი გა­მო­ნათ­ქვა­მი ავ­ლიპ ზუ­რა­ბიშ­ვილს ეკუთ­ვნის. ფრა­ზა მა­შინ­ვე აი­ტა­ცეს, თუმ­ცა მათ­გან შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რმა არ იცო­და, რას გუ­ლის­ხმობ­და დიდი მო­აზ­როვ­ნე ამ ფრთი­ან გა­მო­ნათ­ქვამ­ში. ის ირო­ნი­უ­ლად ამ­ბობ­და სი­მარ­თლეს – კო­მუ­ნის­ტუ­რი მშობ­ლი­უ­რი პარ­ტი­ის, მშობ­ლი­უ­რი ლე­ნი­ნი­სა და ასე შემ­დეგ, აი, ამ­დე­ნი მშობ­ლე­ბი­დან მე ყვე­ლა­ზე მე­ტად დედ-მამა მიყ­ვარ­სო.

ცნო­ბი­ლია, რომ ავ­ლიპ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი კო­მუ­ნის­ტუ­რი პარ­ტი­ის წევ­რიც იყო. ეს­წრე­ბო­და ყრი­ლო­ბებს და სტა­ტუ­სის მი­ხედ­ვით პრე­ზი­დი­უმ­ში ეკუთ­ვნო­და ად­გი­ლი, თუმ­ცა ყო­ველ­თვის იგ­ვი­ა­ნებ­და და პირ­ველ რიგ­ში ჯდე­ბო­და, ჩვე­უ­ლებ­რივ პარ­ტი­ულ მუ­შაკ­თა შო­რის. რო­დე­საც მი­უ­თი­თებ­დნენ, ბა­ტო­ნო ავ­ლიპ, თქვე­ნი ად­გი­ლი ხომ პრე­ზი­დი­უმ­შია, ამობ­რძან­დით ჩვენ­თა­ნო, პა­სუ­ხობ­და, აქე­დან უკე­თე­სად გაკ­ვირ­დე­ბი­თო.

“პე­ტერ­ბურ­გში დიდი სა­მე­დი­ცი­ნო კონ­ფე­რენ­ცია ტარ­დე­ბო­და, რო­მელ­საც ავ­ლი­პიც ეს­წრე­ბო­და. ევ­რო­პე­ლი მომხსე­ნებ­ლე­ბი თა­ვი­ან­თი მიღ­წე­ვე­ბით, ახალ­შექ­მნი­ლი წამ­ლე­ბით იწო­ნებ­დნენ თავს. ავ­ლი­პის გვერ­დით მა­შინ­დე­ლი საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვის მი­ნის­ტრი მჯდა­რა, რო­მელ­საც მა­მა­ჩე­მის­თვის გა­და­უ­ლა­პა­რა­კია: ავ­ლიპ, მხო­ლოდ შენ თუ გა­დაგ­ვარ­ჩენ, გთხოვ, ამ ევ­რო­პე­ლებს სა­კად­რი­სი პა­სუ­ხი გა­ე­ციო. მა­მა­საც არ და­უ­ყოვ­ნე­ბია, მი­სუ­ლა ტრი­ბუ­ნას­თან და უთ­ქვამს: მო­ხა­რუ­ლი ვართ თქვე­ნი მიღ­წე­ვე­ბით, მაგ­რამ არ­სე­ბობს ერთი წა­მა­ლი, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ფერს კურ­ნავს – ეს არის დღე­ში ერთი კოვ­ზი სი­ხა­რუ­ლიო. ცხა­დია, ასეთ რა­მეს არა­ვინ ელო­და. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, მის სი­ტყვებს დიდი მხი­ა­რუ­ლე­ბა და აპ­ლო­დის­მენ­ტე­ბი გა­მო­უწ­ვე­ვია”, – იხ­სე­ნებს “ავერსთან” სა­უ­ბარ­ში ზუ­რაბ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი.

გა­მო­ჩე­ნი­ლი მეც­ნი­ე­რის შვი­ლიშ­ვი­ლი,  ფსი­ქი­ატ­რი  და­ვით ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი, ამ­ბობს, რომ პა­პას იმიჯ­ზე მისი შვე­დი მე­უღ­ლე, ჰე­ლე­ნა ლუნ­დი ზრუ­ნავ­და. ავ­ლი­პიმ მე­უღ­ლე პე­ტერ­ბურ­გში გა­იც­ნო. ჰე­ლე­ნა მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი და ძა­ლი­ან მზრუნ­ვე­ლი ქალ­ბა­ტო­ნი ყო­ფი­ლა:

“დი­დე­დამ და პა­პამ ერ­თად და­ახ­ლო­ე­ბით 70 წელი იცხოვ­რეს. სა­ოც­რად ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ტან­დე­მი ჰქონ­დათ. რო­დე­საც პა­პას რა­ი­მე იდეა და­ე­ბა­დე­ბო­და, ბე­ბოს უზი­ა­რებ­და. ისიც ყვე­ლა­ფერს ინიშ­ნავ­და, იწერ­და, შემ­დეგ ამა­ზე მუ­შა­ობ­და. ყო­ველ­გვარ საქ­მე­ში ეხ­მა­რე­ბო­და ავ­ლი­პის, ასე რომ, პა­პას წარ­მა­ტე­ბა დიდ­წი­ლად მისი მე­უღ­ლის დამ­სა­ხუ­რე­ბა­ცაა”, – იხ­სე­ნებს და­ვით ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი.

ცხოვ­რე­ბის ბოლო პე­რი­ოდ­ში ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მით და­ინ­ტე­რეს­და ავლიპ ზურაბაშვილი  – ზნე­ობ­რივ-მო­რა­ლუ­რი კა­ტე­გო­რი­ე­ბი და ფსი­ქი­კუ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი და შე­მო­ი­ტა­ნა ცნე­ბა “ჰომო მო­რა­ლოს”. მან თქვა, რომ “ჰომო მო­რა­ლოს” – მო­რა­ლუ­რი ადა­მი­ა­ნი უფრო წინ დგას, ვიდ­რე “ჰომო სა­პი­ენს” – გო­ნი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი. ის ამ­ტკი­ცებ­და, რომ ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც აქვს გო­ნებ­რი­ვი ჩა­მორ­ჩე­ნი­ლო­ბა ან ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი, მო­რა­ლუ­რი თვი­სე­ბე­ბი არ უქ­ვე­ით­დე­ბა, სიყ­ვა­რუ­ლის, გა­გე­ბის, თა­ნა­გან­ცდის უნარს ასეთ შემ­თხვე­ვა­შიც ინარ­ჩუ­ნებს ადა­მი­ა­ნი”,

ავ­ლი­პი ზუ­რა­ბაშ­ვი­ლის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­მო­ნათ­ქვა­მად კი მის შვილს ის სამი სი­ტყვა მი­აჩ­ნია, რომ­ლე­ბიც მან ან­დერ­ძად და­უ­ტო­ვა მო­მა­ვალ თა­ო­ბებს: სინ­დი­სი, ნა­მუ­სი, პა­ტი­ოს­ნე­ბა. დიდი ფსი­ქი­ატ­რი­სად­მი პა­ტი­ვის­ცე­მის ნიშ­ნად, თბი­ლის­ში ერთ-ერთ ქუ­ჩას ავ­ლიპ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლი და­ერ­ქვა, იგი 1994 წელს ღრმად მო­ხუ­ცე­ბუ­ლი გარ­და­იც­ვა­ლა და დი­დუ­ბის პან­თე­ონ­შია დაკ­რძა­ლუ­ლი.

წყარო: https://www.ambebi.ge/article/237109-ucnobi-paktebi-cnobili-psikiatris-avlipi-zurabishvilis-shesaxeb-ras-ixsenebdnen-masze-saakashvilis-babua-kolegebi-da-shtamomavlebi/