რეაბილიტაცია

ცენტრში ფუნქციონირებს სოციალური რეაბილიტაციის განყოფილება, რომელიც, ძირითადად, ემსახურება გრძელვადიან, სტაციონარულ მკურნალობაზე მყოფ, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიზანია პაციენტების იმ უნარების შენარჩუნება, ან გაუმჯობესება, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრების საშუალებას მისცემთ. სოციალური რეაბილიტაციის განყოფილების თანამშრომლები, აგრეთვე ჩართულნი არიან ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მოვლისა და მხარდაჭერის პროცესებში. მუშაობის პროცესში გამოიყენება ინდივიდის საჭიროებებზე მორგებული  ფსიქოსოციალური ინტერვენციები, როგორიცაა, მაგალითად: ცხოვრების უნარ-ჩვევების დამოუკიდებლად გამომუშავება, ფსიქოგანათლება, თავის მოვლის და კომუნიკაციური უნარების დასწავლა/აღდგენა, არტთერაპია, ინდივიდუალური რაციონალური თერაპია და სხვ.