სოფიკო მოსია

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის უფროსი
განათლება

2003-2005წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა განათლების ფაკულტეტი, განათლების სისტემის ფსიქოლოგიის მაგისტრი;

1999-2003წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

2018წლიდან დღემდე საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოების წევრი

2015 წლიდან დღემდე მიწვეული პედაგოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

2010 წლიდან დღემდე ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის უფროსი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“

2019 წლის სექტრემბრიდან დღემდე ფსიქოლოგი, კონსულტანტი – ონლაინ პორტალი „დამოკიდებულების პრევენციის სერვისი“

2010-2015 წწ. ფსიქოთერაპევტი, კონსულტანტი – ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“

2018-2010 წწ. სოციალური მუშაკი – ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი

კვალიფიკაცია/ტრენინგები

• კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპევტის სასერტიფიკატო პროგრამა
ევროპაში აკრედიტებული საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპიის საზოგადოება, 3 წლიანი სასწავლო პროგრამა
• „საქართველოში დამოკიდებულების პრევენციის მხარდაჭერის“ პროგრამა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი და ფონდი „Praesterno”
• ჯგუფური ტრენინგი კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ თერაპიაში
ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრი „იდილია“
• ჯგუფური გეშტალტთერაპია
თბილისის გეშტალტის ინსტიტუტი
• ტრენინგი რორშახის სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტის ათვისებაში
ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრი „იდილია“
• გადაწყვეტილებაზე ორიენტირებული და ნარატიული კონსულტირება ნარკომომხმარებლებთან მუშაობაში
“მოწყვლადი ჯგუფების უფლებები და ჯანმრთელკობა„ პროექტის ფარგლებში – საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი„
• ტრენინგი ტრენერებისთვის, ზრდასრულთა სწავლების ტექნიკები
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი CTC
• აივ პრევენციული სერვისები, მათი განფასების ინსტრუმენტი, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი
• ტრენინგი ნარკომანიის მკურნალობა/რეაბილიტაციის მეთოდები, ევროპული მიდგომა
სამხრეთ კავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამა SKAD

კვლევა/პუბლიკაცია

„CanacvlebiTi Terapiis mიმdinareoba sxvadasxva saxis opioidebis momxmareb-
lebSi“ – ხათუნა თოდაძე, სოფიკო მოსია, ჟურნალი „საქართველოს სამედიცინო მაცნე“, 2016წ.

კონფერენციები

2017 წელი, ვარშავა, საერთაშორისო კონფერენცია „Tackling drug at the local level: monitoring, prevention
and harm reduction”

ენები
ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული