სოფიკო მოსია

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის უფროსი
განათლება

2003-2005წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა განათლების ფაკულტეტი, განათლების სისტემის ფსიქოლოგიის მაგისტრი;

1999-2003წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

2018წლიდან დღემდე საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოების წევრი

2015 წლიდან დღემდე მიწვეული პედაგოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

2010 წლიდან დღემდე ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის უფროსი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“

2019 წლის სექტრემბრიდან დღემდე ფსიქოლოგი, კონსულტანტი – ონლაინ პორტალი „დამოკიდებულების პრევენციის სერვისი“

2010-2015 წწ. ფსიქოთერაპევტი, კონსულტანტი – ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“

2018-2010 წწ. სოციალური მუშაკი – ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი

 

კვალიფიკაცია/ტრენინგები

 

• კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპევტის სასერტიფიკატო პროგრამა

• „საქართველოში დამოკიდებულების პრევენციის მხარდაჭერის“ პროგრამა

• ჯგუფური ტრენინგი კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ თერაპიაში

• ჯგუფური გეშტალტთერაპია

• ტრენინგი რორშახის სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტის ათვისებაში

• გადაწყვეტილებაზე ორიენტირებული და ნარატიული კონსულტირება ნარკომომხმარებლებთან მუშაობაში

• ტრენინგი ტრენერებისთვის, ზრდასრულთა სწავლების ტექნიკები

• აივ პრევენციული სერვისები, მათი განფასების ინსტრუმენტი, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია

• ტრენინგი ნარკომანიის მკურნალობა/რეაბილიტაციის მეთოდები, ევროპული მიდგომა

კვლევა/პუბლიკაცია

„CanacvlebiTi Terapiis mიმdinareoba sxvadasxva saxis opioidebis momxmareb-
lebSi“ – ხათუნა თოდაძე, სოფიკო მოსია, ჟურნალი „საქართველოს სამედიცინო მაცნე“, 2016წ.

კონფერენციები

2017 წელი, ვარშავა, საერთაშორისო კონფერენცია „Tackling drug at the local level: monitoring, prevention
and harm reduction”

ენები
ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული