ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

ამბულატორიული სასამართლო – ფსიქიატრიული ექსპერტიზის განყოფილების სერვისები “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში“:

 1. სამოქალაქო პროცესთან დაკავშირებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;
 2. სამოქალაქო პროცესთან დაკავშირებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დამატებითი საექსპერტო საკითხის გადაწყვეტით;
 3. ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა განსასჯელის შერაცხადობის დადგენის მიზნით;
 4. ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა ორზე მეტი დამატებითი საექსპერტო საკითხის გადაწყვეტით;
 5. მოწმის ამბულატორიული სასამართლო -ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;
 6. მოწმის ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა პატიმართა ფსიქიკური შერაცხადობის დადგენის მიზნით;
 7. ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა;
 8. ამბულატორიული ექსპერტიზის საკითხებთან დაკავშირებული შემოწმება;
 9. სხვა არაფსიქიატრიული პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებიდან მომართვის საფუძველზე, მოქალაქე პირთა ამბულატორიული შემოწმება;
 10. საქართველოს ცენტრალური გამწვევ კომისიასთან არსებული მუდმივმოქმედი სამხედრო სამედიცინო საექსპერტო კომისიის მომართვით წვევამდელების ამბულატორიული ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;
 11. სოციალური სამედიცინო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა.