ვერონიკა სანამიანი

ფსიქიატრიული სტაციონარის ფსიქო-სოციალური სამსახურის ფსიქოლოგი

განათლება

2005-2009წწ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში, სპეციალობა-ფსიქოლოგია

2011-2013წწ.      ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხი – გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

 

 სამუშაო გამოცდილება

2008 წელი     კერძო სკოლა „არგო“, გორი – ფსიქოლოგი

სასწავლო პროცესში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება/გადაჭრა, მოსწავლეებისთვის აქტუალური/პრობლემური საკითხების განხილვა/დისკუსია, სხვადასხვა შემეცნებითი ღონისძიებების დაგეგმვა, შემაკავშირებელი „რგოლის“ ფუნქცია მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის.

2009 წელი    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტი, დაქირავებული მკვლევარი

თბილისში არსებული დევნილთა ჩასახლებების ვიზიტი და დევნილთა ემოციური მდგომარეობის შეფასება წინასწარ შემუშავებული (სტრუქტურირებული) კითხვარის მეშვეობით.

2009 – 2012 წწ.        საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი,“ აღმზრდელ-პედაგოგი

ბავშვთან და მის ოჯახთან მუშაობის ინდივიდუალური გეგმის შედგენა და განხორციელება, ბავშვის მატერიალურ, მორალურ და ფსიქოლოგიურ საჭიროებებზე დროულად რეაგირება/ შესაბამისი ზომების მიღება, აღმზრდელობითი/საგანმანათლებლო სამუშაოს განხორციელება.

2012– 2013 წწ.    შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ ბაზაზე მდებარე, გლობალური ფონდის მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა, სოციალური მუშაკი

პაციენტის სოციალური პრობლემების იდენტიფიცირება; ოჯახის წევრების და  ახლობლების კონსულტირება;  პაციენტის ინფორმირება ზიანის შემცირების  საკითხებში,  პერმანენტული (3, ან 6 თვეში ერთხელ) ანკეტირება და კონსულტირება.

2013წელი     საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი IPS,  შიდა ქართლის ტერიტორიაზე ჩასახლებულ დევნილთა კვლევა.

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების გაანალიზება და  შეყვანა  სტატისტიკურ პროგრამაში – SPSS.

2014  წელი      ACT („ეისითი“ ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი), არასატარიფო ბარიერების კვლევა

ქართველ ექსპორტ/იმპორტიორებთან, მწარმოებლებთან ჩაღრმავებული  ინტერვიუს ჩატარება;  ჩატარებული ინტერვიუების ტრანსკრიპტების  მომზადება.

2014 წელი   ACT („ეისითი“ ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი),  ბიზნეს კვლევა.

მსხვილი ბიზნესების დირექტორებთან, მაღალი რანგის მენეჯერებთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს ჩატარება; ჩატარებული ინტერვიუების ტრანსკრიპტების მომზადება.

2016 წელი      ნეიროგანვითარების ცენტრი,  ადრეული ჩარევის სპეციალისტი.

   ბავშვის შეფასება AEPS ტესტით, მონაცემების დამუშავება, ინდივიდუალური   გეგმის შედგენა, ხუთ ძირითად სფეროზე (ნატიფი მოტორიკა, მსხვილი მოტორიკა, ადაპტური სფერო, კოგნიტური სფერო, სოციალურ-კომუნიკაციური  სფერო და სოციალური სფერო) მიმართული და ბავშვის უნარებზე დაფუძნებული მუშაობა (ფუნქციური თამაშების გამოყენებით).

2014 წლიდან – დღემდე  შპს. ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, ფსიქოლოგი

ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოთერაპია ფსიქიკური აშლილობების მქონე პირებთან, რომლებიც გადიან სტაციონარულ მკურნალობას.

2017 – 2018 წწ.     ორგანიზაცია „თანასწორობა“ – ფსიქოლოგი

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოდიაგნოსტიკა, კონსულტირება, ფსიქოთერაპია.

2019  წელი     ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების სახლი – ფსიქოლოგი

  ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოდიაგნოსტიკა, კონსულტირება, ფსიქოთერაპია.

2019 წლიდან – დღემდე    Sunny kids სანნი კიდს – ბავშვთა და მოზარდთა ნეიროფსიქიატრიული ცენტრი, ფსიქოლოგი

 ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოდიაგნოსტიკა, კონსულტირება, ფსიქოთერაპია.

2019 წელი         IOM (International Organization for Migration) – საველე სამუშაოების სპეციალისტი.

ქართველი ემიგრანტების  რესოციალიზაციის, რეადაპტაციის საკითხების კვლევა.

2020 წელი       IOM (International Organization for Migration) – საველე სამუშაოების სპეციალისტი.

 ქართველი ემიგრანტების  რესოციალიზაციის, რეადაპტაციის საკითხების კვლევა.

ტრენინგები

  • Association for people in need of special care – სოციალური თერაპიის ბაზისური კურსი (ივნისი 2009- ოქტომბერი 2009)
  • ასოციაცია „ნაშ დომ“ (ჩვენი სახლი) – ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან მუშაობის ინდივიდუალური გეგმის შედგენა (იანვარი 2010- აპრილი 2010)
  • ნეიროგანვითარების ცენტრი – ადრეული ინტერვენციის თეორიული და პრაქტიკული კურსი ( ნოემბერი 2015)
  • კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოება- დიალექტიკურ-ბიჰევიორული თერაპია (ოქტომბერი 2016)
  • MAC Georgia – ინკლუზიური განათლება (ნოემბერი 2017)
  • ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია-შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის შეფასებისა და მართვის ძირითადი პრინციპები.
  • Udemy- Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Practitioner Certificate (2020-დღემდე).
  • იოგის ინსტრუქტორთა გადამზადების კურსი – საქართველოს იოგის ფედერაცია (2020- დღემდე).

ენები          

    ქართული: მშობლიური

    რუსული:   ძალიან კარგად

ინგლისური: კარგად

კომპიუტერული ცოდნა

Microsoft Office, Internet Applications, SPSS